team up for etsy seller
khóa chuyên nghiệp

Khóa chuyên nghiệp

6 buổi (offline)

Chuyển đổi mô hình từ team sang công ty để
duy trì và phát triển ổn định.
Tập trung phát triển kỹ năng lãnh đạo và tư duy hệ thống
Yêu cầu: Đã có kiến thức nền tảng Etsy

• XÂY DỰNG CHIỂN LƯỢC PHÁT TRIỂN

• LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

• HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU

• ĐỔI MỚI VÌ TƯƠNG LAI

• TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI