HANDMADE BRANDING
Khóa nâng cao

Khóa nâng cao

8 buổi (offline)

Xây dựng thương hiệu hàng handmade Việt Nam trên Etsy
Yêu cầu: Đã có nguồn cung và sản phẩm

• TẦM NHÌN CHUNG

• CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

• XÂY DỰNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE STORE

• XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

• NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

• PHÁT TRIỂN, ĐẨY MẠNH THƯƠNG HIỆU