Chi tiết khóa học

BASIC
ETSY SELLER

$ 250 / 6 buổi
Đủ kiến thức vận hành mô hình Etsy Seller, tạo ra thu nhập.


Mục tiêu: 500 - 700$/tháng
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • SEO
 • IDEA
 • CUSTOMER SERVICE
 • STORE
 • BRANDING WITH ETSY
 • Bonus

ETSY SELLER
FOR DESIGNER

$ 500 / 8 buổi
Phát triển từ designer thành Etsy Seller, tạo thu nhập trực tiếp trên Etsy.
Tạo dựng thương hiệu cá nhân và brand cho Designer

Mục tiêu: > 1,000$/tháng
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • SEO
 • IDEA
 • CUSTOMER SERVICESTORE
 • BRANDING WITH ETSY
 • Medium Bonuses


ADVANCED
ETSY SELLER

$ 500 / 8 buổi
Có kiến thức chuyên sâu, đẩy mạnh
doanh số, hệ thống bán hàng


Mục tiêu: 1,000 - 1,500$/tháng
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • SEO
 • IDEA
 • CUSTOMER SERVICE
 • STORE
 • Medium Bonuses
 • BRANDING WITH ETSY

TEAM UP FOR
ETSY SELLER

$ 1,000 / 6 buổi
Chuyển đổi mô hình từ team sang công ty để duy trì và phát triển ổn định
Tập trung phát triển kỹ năng lãnh đạo và từ duy hệ thống.

Yêu cầu: Đã có kiến thức nền tảng về Etsy
 • XÂY DỰNG CHIỂN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 • LÃNH ĐẠO BẢN THÂN
 • HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU
 • ĐỔI MỚI VÌ TƯƠNG LAI
 • TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
SUCCESSFUL PARTNER ETSY SELLER

$ 1,500 / 3 tháng
Lộ trình đào tạo từ zero đến hình thành team kinh doanh chuyên nghiệp
Kết hợp giảng dạy kiến thức về Etsy với kiến thức kinh doanh
Mục tiêu: 2,000 - 10,000$/tháng
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • SEO
 • IDEA
 • CUSTOMER SERVICE
 • STORE
 • BRANDING WITH ETSY
 • Ultimate bonuses

HANDMADE
BRANDING

$ 1,000 / 8 buổi
Xây dựng thương hiệu hàng
handmade Việt Nam trên EtsyYêu cầu: Đã có nguồn cung và sản phẩm
 • TẦM NHÌN CHUNG
 • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 • XÂY DỰNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE STORE
 • XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
 • NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
 • PHÁT TRIỂN, ĐẨY MẠNH THƯƠNG HIỆU